messages.an_error_has_occured

Loading profile...

Registrera dig gratis och gå aldrig miste om ett erbjudande! Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet

Integritetspolicy

Webbplatsen www.outspot.se (hädanefter ”Webbplatsen”) tillhandahålls av:

Confinity NV (hereinafter “Outspot”, ”Vi” och ”Oss”)
Dorp 16
9830 Sint-Martens-Latem
Belgien
MOMS BE0897.991.257

E-post: helpdesk@outspot.se

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor relaterade till integritet. Vi lovar att svara så snart som möjligt!

 1. Varför finns denna integritetsförklaring här?


Varje person som använder denna webbplats (hädanefter ”Användare”) gör vissa personuppgifter tillgängliga. Dessa personuppgifter utgör information som tillåter att vi identifierar dig som en fysisk person, oavsett om vi faktiskt gör det. Du är identifierbar så snart det blir möjligt att upprätta en direkt eller indirekt koppling mellan en eller flera uppgifter och dig som fysisk person.

Vi använder och behandlar dina personuppgifter i enlighet med lagen om integritetsskydd och annan relevant lagstiftning. Varje hänvisning i denna Integritetsdeklaration till "lagen om skydd av privatlivet" är en hänvisning till lagen av den 8 december 1992 om skydd för privatlivet med avseende på behandling av personuppgifter. Varje hänvisning till förordningen är en hänvisning till förordningen av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter (GDPR). Outspot förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna Integritetsdeklaration. Användaren ska tydligt informeras om varje väsentlig ändring.

 1. Vem behandlar personuppgifterna?


2.1. Personuppgiftsansvarig

Outspot är personuppgiftsansvarig och bestämmer, ensam eller tillsammans med andra parter, vilka personuppgifter som ska samlas in samt ändamålet och verktygen för behandlingen av dessa personuppgifter.

2.2. Databehandlare

Outspot är databehandlare som är gratis att använda. En databehandlare är en fysisk eller juridisk person som behandlar personuppgifter på begäran av och i den personuppgiftsansvariges namn. Databehandlaren är skyldig att garantera personuppgifternas säkerhet och sekretess. Databehandlaren agerar alltid i enlighet med den personuppgiftsansvariges instruktioner.

Outspot använder följande kategori av databehandlare:

 • Företag som vi anlitat som värdar
 • Företag som vi anlitat för leverans (logistiska partner)
 • Företag som vi anlitat för betalningar

 1. På vilken rättslig grund behandlas mina uppgifter?


I enlighet med lagen om integritetsskydd och förordningen behandlar vi personuppgifter på grundval av följande rättsliga grunder:

 • På grundval av fullgörandet av avtalet enligt överenskommelse med användaren, eller för att vidta åtgärder före avtalet på begäran av användaren; eller
 • På grundval av att följa lagstadgade bestämmelser med avseende på hanteringen av ett avtalsförhållande, särskilt med avseende på fakturering
 • På grundval av vårt berättigade intresse av att skicka information och nyhetsbrev till våra kunder
 • På grundval av ditt uttryckliga samtycke till att kampanjerbjudanden skickas (direktmarknadsföring).
 1. Vilka personuppgifter behandlas?


Outspot åtar sig att endast samla in och behandla personuppgifter som är relevanta och nödvändiga för de ändamål för vilka de behandlas. Följande kategorier av personuppgifter behandlas:

 • Personliga identifieringsuppgifter (namn, förnamn, adress)
 • Kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress)
 • Finansiella identifieringsuppgifter (bankuppgifter: vi lagrar endast nödvändiga uppgifter och alltid på ett GDPR-kompatibelt sätt)
 • Elektroniska identifieringsuppgifter (IP-adress, plats, cookies)
 • Personuppgifter (kön, ålder, födelsedatum, nationalitet)
 • Övriga data: användarens klickbeteende.

Dessa uppgifter samlas in när du registrerar dig på webbplatsen och/eller lägger en beställning. Uppgifter kan även lämnas till externa partner, under förutsättning att du samtycker. Andra personuppgifter kan samlas in i ett senare skede, till exempel inom ramen för efterförsäljning. Mängden insamlade uppgifter beror på din användning av webbplatsen och funktionerna på webbplatsen.

Vi använder också cookies för att känna igen användaren och ge en personlig användarupplevelse, för att komma ihåg deras tekniska val (som språk eller en "varukorg") och för att spåra och åtgärda eventuella fel på webbplatsen. Läs vår Cookiepolicy för att få mer information om hur vi använder cookies.

5. Dataskydd

Outspot använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot (oavsiktlig) förstörelse, förlust, ändring, obehörigt röjande eller åtkomst. Outspot ser till att alla möjliga åtgärder vidtas för att skydda personuppgifter.

6. För vilka ändamål behandlas mina personuppgifter?


Outspot samlar in dina personuppgifter för att ge varje Användare av vår plattform en säker, optimal och personlig användarupplevelse. Insamlingen av personuppgifter utökas i takt med att Användaren i ökad utsträckning använder plattformen och vår online-tjänst. Outspot förbehåller sig rätten att pausa eller avbryta vissa behandlingar om uppgifter saknas, är felaktiga eller ofullständiga.

Databehandling är mycket viktig för att plattformen och de tillhörande tjänsterna ska fungera. Behandlingen utförs endast för följande angivna ändamål:

 • Kundhantering: kundadministration, beställningshantering, leveranser, fakturering, kontroll av kreditvärdighet, support, kundsäkerhet och utskick av nyhetsbreven.
 • Hantering av tvister.
 • Skydd mot bedrägerier och kränkningar.
 • Personlig marknadsföring och reklam om du uttryckligen har samtyckt till det. I så fall kan du återkalla ditt samtycke när som helst.
 • Optimering av vår kommunikation, inklusive våra nyhetsbrev, genom att analysera klickbeteende.

Användaren ska alltid tillhandahålla sina egna personuppgifter och kan på så sätt utöva en viss grad av kontroll. Outspot förbehåller sig rätten att tillfälligt eller permanent avbryta behandlingen av uppgifter om de givna uppgifterna är ofullständiga eller uppenbarligen felaktiga.

7. Vem får mina personuppgifter?


Dina personuppgifter behandlas uteslutande för internt bruk hos Outspot. Dina personuppgifter kommer inte att säljas, överföras eller kommuniceras till tredje part, förutom om du gett oss ditt uttryckliga samtycke att göra det i förväg.

8. Hur länge sparar ni mina personuppgifter?


Dina personuppgifter lagras så länge som det krävs för att uppnå de ändamål som anges i artikel 5.
De ska tas bort från databasen när de inte längre behövs för att uppnå dessa ändamål eller om Användaren legitimt utövar sin rätt att få personuppgifterna borttagna.

9. Vilka är mina rättigheter?


9.1 Garanti för laglig och säker behandling av dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas alltid för berättigade ändamål, i enlighet med artikel 5.
De samlas in och behandlas på ett lämpligt, relevant och proportionellt sätt och lagras inte längre än nödvändigt för att uppnå de angivna ändamålen.

9.2 Rätt till tillgång

Om du kan styrka din identitet har du rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter. Du har följaktligen rätt att få tillgång till ändamålen med behandlingen, personuppgiftskategori, kategorin som personuppgiftsmottagarna tillhör, kriterierna som bestämmer under vilken period uppgifterna lagras och de rättigheter du kan utöva med avseende på dina uppgifter.

9.3 Rätt till rättelse av dina personuppgifter

Felaktiga eller ofullständiga uppgifter kan korrigeras. Det är i första hand Användarens ansvar att göra nödvändiga ändringar i hans/hennes ”Användarprofil”. Du kan också kontakta oss för att begära att dina personuppgifter ändras.

9.4 Rätt att begära borttagning av dina personuppgifter

Du har även rätt att få dina personuppgifter borttagna i följande fall:

 • Dina personuppgifter behövs inte längre för det angivna ändamålet
 • Du återkallar ditt samtycke till att få dina uppgifter behandlade och det finns ingen annan rättslig grund för att behandla dina personuppgifter
 • Du har lämnat in en invändning på ett giltigt sätt mot behandlingen av dina personuppgifter
 • Dina uppgifter behandlas på ett olagligt sätt
 • Dina uppgifter måste tas bort på grund av en lagstadgad skyldighet.

Borttagandet av dina uppgifter är främst relaterat till synlighet; de borttagna uppgifterna kan fortfarande lagras tillfälligt.

9.5 Rätt till begränsning av behandling

I vissa fall har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detta gäller i händelse av en tvist om dina uppgifters korrekthet, där uppgifterna behövs inom ramen för rättsliga förfaranden eller för den period som Outspot kräver för att fastställa att du på ett giltigt sätt kan utöva din rätt att få uppgifterna borttagna.

9.6 Rätt att invända

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för ”direktmarknadsföringsändamål”, profileringsändamål eller ändamål som följer av den personuppgiftsansvariges legitima intressen. Outspot kommer att upphöra att behandla dina personuppgifter om inte Outspot kan visa att det finns tvingande rättsliga grunder för att behandla dina personuppgifter som går före din rätt att invända mot dem.

9.7 Rätt till uppgiftsportabilitet

Du har rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, såvida det inte är omöjligt av tekniska skäl.

9.8 Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, till exempel det samtycke du lämnat för direktmarknadsföringsändamål.

10. Hur kan jag utöva mina rättigheter?


Om du vill utöva dina rättigheter måste du skicka din begäran skriftligen med rekommenderat brev till Outspot till adressen överst i detta dokument eller via e-post till privacy@outspot.se. Vi kommer att svara så snart som möjligt och senast inom en (1) månad efter att vi fått din begäran.

11. Alternativ för att lämna in ett klagomål


Om du inte samtycker till att Outspot behandlar dina personuppgifter, har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten (i Belgien: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

Integritetspolicy – senast uppdaterad 2022-10-20.

Registrera dig gratis och gå aldrig miste om ett erbjudande!

Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet